Thông tin liên hệ: Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khoa công nghệ kỹ thuật ô tô

Địa chỉ: Số 3, Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương

ĐT: 0978455148

Email: manhvkhln@gmail.com