CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức

1. Ban lãnh đạo Khoa

1.1. Trưởng khoa: NGƯT, PGS.TS. Lê Văn Thái

      - Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

      - Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, tài sản,đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ và quan hệ doanh nghiệp.

     -Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Khoa và ngành nghề đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường.

     -Phụ trách công tác phát triển chương trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường.

     - Kiêm nhiệm Trưởng bộ mônĐiện ô tô

     - ĐT: 0912726745                    

    - Email: Lethaikhh59@gmail.com

1.2. Phó Trưởng khoa: ThS. Phạm Đình Mạnh

      - Phụ trách công tác xây dựng kết hoạch đào tạo và Giáo vụ khoa.

     - Phụ trách công tác sinh viên, công tác đoàn thể trong khoa.

     - Phụ trách công tác hành chính và truyền thông của Khoa.

     - Phụ trách quản lý cơ sở vật chất của khoa;

     - Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

     - Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Cơ sở kỹ thuật

     - ĐT: 0978455148                    

    - Email: manhvkhln@gmail.com

2. Các bộ môn

2.1 Bộ môn Cơ sở kỹ thuật

Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Đình Mạnh

 ĐT: 0978455148                      

Email: manhvkhln@gmail.com

 

    

2.2 Bộ môn Động cơ ô tô

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Nhật Chiêu

ĐT: 0904024245                  Email:ngnhch@gmail.com

 

 

 

2.3Bộ môn Điện ô tô

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Lê Văn Thái

 ĐT: 0912726745                      

Email: Lethaikhh59@gmail.com

 

 

2.4 Bộ môn Công nghệ ô tô và xe chuyên dụng

Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Văn An

ĐT: 0912469915                  Email:nguyenanln@yahoo.com.vn

 

2. Đội ngũ giảng viên 

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Chuyên ngành được đào tạo

Năm, nơi tham gia giảng dạy

Đúng/

Không đúng với hồ sơ

1

Lê Văn Thái, 1959, Trưởng khoa

PGS.TS, Việt Nam, 2001

Kỹ thuật

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

2

Nguyễn Nhật Chiêu, 1945, Giảng viên

PGS.TS, LB Nga, 1983

Kỹ thuật cơ khí

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

3

Đoàn Minh Hải, 1987, Giảng viên

TS, Đài Loan, 2019

Kỹ thuật cơ khí

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

4

Nguyễn Văn An, 1959, Giảng viên

ThS, Việt Nam

Kỹ thuật cơ khí

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

5

Phạm Đình Mạnh 1985, Giảng viên

ThS, LB Nga, 2018

Máy công nghệ và thiết bị

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

6

Phạm Thu Lê, 1988, Giảng viên

ThS, Việt Nam, 2014

LL và PP dạy học Kỹ thuật công nghiệp

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

7

Nguyễn Văn Giáp, 1985

Thạc sĩ, LB Nga, 2016

Công nghệ máy và thiết bị

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

8

Tô Quốc Huy, 1983

Thạc sĩ, Việt Nam, 2010

Kỹ thuật máy và Thiết bị cơ giới hóa nông lâm nghiệp

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

9

ThS. Nguyễn Xuân Thao, 1992

ThS, LB Nga, 2018

Luyện kim

Trường ĐH Thành Đông

Đúng

10

ThS. Cao Chí Công, 1980

ThS, Việt Nam, 2017

Kỹ thuật cơ khí

Trường ĐH Thành Đông

Đúng